Opmerkelijke resultaten

In dit overzicht heb ik een aantal meer opmerkelijke resultaten beschreven welke voor het grootste gedeelte door mijzelf zijn geproduceerd.

Opstellen doelarchitectuur en roadmap

Bij deze klant werd een nieuwe doelarchitectuur voor een van de systemen opgezet vanwege een technologisch steeds verder achterlopend systeem met de nodige technical debt. Naast deze visie van een doelarchitectuur werd een roadmap met verschillende fases uitgewerkt. Hierin werd op hoofdlijnen aangegeven hoe van de huidige naar de toekomstige situatie kon worden gewerkt. Deze architectuur is door meerdere partijen beoordeeld waaronder de Software Improvement Group. Ook zij kwamen tot de conclusie, nadat zij ook de bestaande implementatie hadden geanalyseerd, dat er een stevige inhaalslag noodzakelijk was en dat de opgestelde plannen hier een goede invulling aan konden bieden. De doelarchitectuur was event gedreven met autonome componenten in dotnet core ontwikkeld. Hierbij werd in sommige componenten gebruik werd gemaakt van een Hexagonale architectuur met Domain Driven Design. Aan de front-end werd gebruik gemaakt van Angular.

Managed AddIn Framework (MAF) gebaseerde host portal

Bij deze klant was een applicatieportal in gebruik waardoor de gebruikers voor de verschillende business functies slechts één applicatie hoefden op te starten. Om een grotere autonomie tussen de verschillende project onderdelen te verkrijgen en een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de portal en de business componenten werd een extra ontkoppeling ingebouwd op basis van het Microsoft Managed AddIn Framework. Deze ontkoppeling zorgde voor de mogelijkheid om:

  • Onafhankelijk van elkaar te installeren
  • Een eigen configuratie te hanteren
  • Eigen versies van (gedeelde) componenten te gebruiken
  • Onafhankelijk versiebeheer van business componenten en portal

Custom BizTalk Adapter

In deze in house opdracht werd een BizTalk adapter gerealiseerd voor Microsoft Biztalk server 2004. Deze adapter kon worden gebruikt voor de aangifte van loonbelasting met de belastingdienst. Om dit te kunnen realiseren werd eerst een component (windows dll) van de belastingdienst geschikt gemaakt voor gebruik in C#. Vervolgens werd de BizTalk adapter gerealiseerd waarmee via de configuratie de juiste gegevens voor de connectie met de belastingdienst konden worden aangegeven.

Opslagsysteem gebaseerd op deterministisch geheugengebruik

In dit freelance project werd een applicatie gerealiseerd met behulp van C++ een ActiveX CAD control en Visual Basic. De opslag van de objecten in het gebruikte objectmodel werd gerealiseerd door gebruik te maken van deterministisch geheugengebruik van de C++ COM objecten. Met behulp van aanpassingen in de Active Template Library (ATL) kon de deterministische geheugenallocatie worden toegevoegd waardoor de gehele object hiërarchie kon worden opgeslagen.

Reverse SOAP protocol

In dit project werd het mogelijk om over http notificaties te ontvangen in de webbrowser verstuurd vanaf de webserver (server events over http). Om dit mogelijk te maken werden verschillende componenten ontworpen. Een browser activeX component voor de communicatie met de server (proxy) en voor het aanroepen van de javascript methodes in de browser applicatie. Een hybride COM / ISAPI server component voor het verwerken van notificaties naar de browsers. Een server component voor de publish-subscribe logica en voor de generatie van XML berichten. Het notificatiesysteem werd gerealiseerd door gebruik te maken van XML dat over http naar de cliënt werd gestuurd. De XML werd in de browser geparsed en vervolgens werden de verschillende javascript methoden aangeroepen waardoor feitelijk een reverse SOAP mechanisme werd gerealiseerd.